Saturday, 1 March 2008

我愛大能喵

係呀,你冇睇錯呀,係能喵,唔係熊貓。睇下,幾得意!

點解我中意能喵呢?
因爲佢哋好樸實囉。永遠都係黑白呀~
同埋佢哋嘅願望都好單純架,都冇話想發達或者發過豬頭咁樣。
佢哋只不過想:
1. 擺脫黑眼圈
2. 影一幅靚靚嘅彩色嘅相
幾淳真樸實!

No comments: